Infographic: Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2023
Đăng ngày 09-01-2023 14:39

Với chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, thành phố Đà Nẵng đề ra 10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện tốt chủ đề năm, giữ vững tăng trưởng cho thành phố, trong đó, đề ra chỉ tiêu tổng sản phẩm xã hội (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 6,5-7% so với ước thực hiện năm 2022. Cụ thể như sau:

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác