Chương trình công tác Quý III năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 04-01-2023 10:38, Lượt xem: 41
STT Nội dung đăng ký Cơ quan chuẩn bị nội dung Cơ quan trình UBND TP Thời gian trình Lãnh đạo VP UBND TP Phòng theo dõi nội dung Sản phẩm đầu ra Ghi chú
1 Quyết đinh điều chỉnh Quyết định 05/2021/QĐ-UBND  cúa UBND thành phố về hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Tháng 7/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Quyết định   
2 Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) UBND huyện Hòa Vang Sở Tài chính Tháng 7/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Quyết định   
3 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh 2/9 Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Tháng 7/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 8
4 Báo cáo về việc xây dựng Sàn an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tháng 7/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 8
5 Đề án Hội nhập và hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 Sở Ngoại vụ Sở Ngoại vụ Tháng 8/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng TH Dự thảo Đề án Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 9
6 Quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải Tháng 8/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 9
7 Đề án Phát triển y tế thông minh tại thành phố Đà Nẵng và Đề án nâng cao năng lực y tế cơ sở giai đoạn 2023 - 2025  Sở Y tế Sở Y tế Tháng 8/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Đề án  Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 9
8 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý và khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải Tháng 9/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Quyết định   
9 Quyết định thay thế Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải Tháng 9/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Quyết định   
10 Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng năm 2022 Sở Tài chính Sở Tài chính Tháng 9/2023 PVP Nguyễn Thành Trung Phòng KT Báo cáo  
11 Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy định về quan hệ phối hợp trong công tác phi chính phủ nước ngoài   trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 5635/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND thành phố ban hành Quy định về quan hệ phối hợp trong công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Sở Ngoại vụ Sở Ngoại vụ Tháng 9/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng TH Quyết định   
12 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý III/2023 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Tháng 9/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng TH Dự thảo Báo cáo Nội dung chương trình Hội nghị Thành ủy tháng 9
13 Báo cáo chuyên đề tình hình thực hiện Đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông Tháng 9/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 10
14 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới và ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 29-CT/TU Sở Nội vụ Sở Nội vụ Tháng 9/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng NC Báo cáo,
Dự thảo Chỉ thị
Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 10
15 Trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCCVC Sở Nội vụ Sở Nội vụ Tháng 10/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng NC Quyết định   
16 Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ban QLDA đầu tư CSHT ưu tiên Sở Xây dựng Tháng 10/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Quyết định   
17 Kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Tháng 10/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Kế hoạch  
18 Quy chế phối hợp về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp Sở Công Thương Sở Công Thương Tháng 10/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Quy chế phối hợp   
19 Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ chăm sóc Người có công cách mạng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tháng 10/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Quyết định   
20 Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Tháng 10/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Kế hoạch  
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT