Số lượt hành khách vận chuyển phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành vận tải
Đăng ngày 11-11-2022 09:52, Lượt xem: 430

Năm 2021, tổng số lượt hành khách vận chuyển là 24.799 nghìn người. Phân theo loại hình kinh tế, tổng số lượt hành khách vận chuyển khu vực kinh tế Nhà nước là 34 nghìn người; tổng số lượt hành khách vận chuyển khu vực kinh tế ngoài Nhà nước là 24.744 nghìn người; tổng số lượt hành khách vận chuyển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 21 nghìn người.

Số lượt hành khách vận chuyển phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành vận tải
  2015 2017 2019 2020  Sơ bộ 2021 
Nghìn người
TỔNG SỐ  34.911  46.123 54.488 26.880 24.799
Phân theo loại hình kinh tế          
Nhà nước                    78                101                  20                  34
Ngoài nhà nước           34.896           46.025           54.305           26.819           24.744
Tập thể                581                504                646                739                725
Tư nhân           29.492           40.685           48.532           22.598           22.118
Cá thể             4.823             4.836             5.127             3.482             1.901
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài                  15                  20                  82                  41 21
Phân theo ngành vận tải          
Đường bộ           34.867           45.943           54.286           26.715           24.769
Đường sông                  44                180                202                165                  30
Đường biển          
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
TỔNG SỐ  128,48 113,18 107,26 49,33 92,26
Phân theo loại hình kinh tế          
Nhà nước     106,32 19,80           170,00
Ngoài nhà nước 131,80 112,98 107,26 49,39             92,26
Tập thể 77,26 113,92 107,49 114,40             98,11
Tư nhân 146,68 113,67 106,97 46,56             97,88
Cá thể 85,86 107,39 110,07 67,91             54,60
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 187,50 142,86 106,49 50,00             51,22
Phân theo ngành vận tải          
Đường bộ 128,78 113,02 107,23 49,21 92,72
Đường sông 44,44 181,82 115,43 81,68 18,18
Đường biển          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT