Số lượng bò phân theo huyện/quận
Đăng ngày 11-11-2022 06:21

Năm 2021, tổng số lượng bò là 17.100 con. Trong đó, quận Liên Chiểu có 1.910 con; quận Ngũ Hành Sơn có 1.030 con; quận Cẩm Lệ có 300 con; huyện Hòa Vang có 13.860 con.

Số lượng bò phân theo huyện/quận (Đơn vị tính: con)
  2015 2017 2019 2020 2021
    TỔNG SỐ 17.383  17.666 17.820 17.552 17.100
Phân theo đơn vị cấp huyện          
Quận Liên Chiểu                2.400                2.430                2.300                2.072                1.910
Quận Thanh Khê          
Quận Hải Châu          
Quận Sơn Trà          
Quận Ngũ Hành Sơn                1.118                1.625                1.315                1.130                1.030
Quận Cẩm Lệ                   498                   541                   495                   323                   300
Huyện Hoà Vang              13.367              13.070              13.710              14.027              13.860
Huyện Hoàng Sa          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT