Số tổ chức khoa học và công nghệ
Đăng ngày 10-11-2022 11:10, Lượt xem: 35

Năm 2021, trên địa bàn thành phố có 56 tổ chức khoa học và công nghệ. Trong đó có: 9 Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển; 5 Cơ sở giáo dục và đào tạo; 42 Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ.

Số tổ chức khoa học và công nghệ
  2015 2017 2019 2020 Sơ bộ - 2021
  Tổ chức
TỔNG SỐ 38 46 47 47 56
Phân theo hình thức tổ chức          
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển 6 9 9 9 9
Cơ sở giáo dục và đào tạo         5
Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ 32 37 38 38 42
Phân theo lĩnh vực khoa học          
Khoa học tự nhiên          
Khoa học kỹ thuật và công nghệ 25 31 32 32 39
Khoa học nông nghiệp 4 4 5 5 5
Khoa học y dược 1 2 1 1 2
Khoa học xã hội 8 9 9 9 10
Khoa học nhân văn          
Phân theo loại hình kinh tế          
Kinh tế nhà nước 11 13 14 14 23
kinh tế Ngoài nhà nước 27 33 33 33 33
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài          
  Chỉ số phát triển (Năm trước = 100 - %
TỔNG SỐ 111,76 117,95 104,44 100,00 119,15
Phân theo loại hình tổ chức          
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển 120,00 150,00 112,50 100,00 100,00
Cơ sở giáo dục và đào tạo          
Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ 110,34 112,12 102,70 100,00 110,53
Phân theo lĩnh vực khoa học          
Khoa học tự nhiên          
Khoa học kỹ thuật và công nghệ 113,64 119,23 106,67 100,00 121,88
Khoa học nông nghiệp 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Khoa học y dược 10,00 200,00 100,00 100,00 200,00
Khoa học xã hội 114,29 112,50 100,00 100,00 111,11
Khoa học nhân văn          
Phân theo loại hình kinh tế          
Kinh tế nhà nước 122,22 118,18 107,69 100,00 164,29
kinh tế Ngoài nhà nước 108,00 117,86 103,13 100,00 100,00
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT