Số thuê bao điện thoại
Đăng ngày 11-11-2022 05:30, Lượt xem: 50

Năm 2021, tổng số thuê bao điện thoại là 1.682.874 thuê bao. Trong đó, thuê bao di động là 1.630.477 thuê bao; thuê bao cố định là 52.397 thuê bao.

Số thuê bao điện thoại

  TỔNG SỐ CHIA RA
DI ĐỘNG CỐ ĐỊNH
Thuê bao
2015 2.190.557 2.059.986 130.571
2016 2.234.330 2.103.759 130.571
2017 1.651.900 2.568.966 82.934
2018 1.563.023 2.494.721 68.302
2019 1.553.598 1.497.902 55.696
2020 1.585.602 1.532.914 52.688
Sơ bộ 2021 1.682.874 1.630.477 52.397
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2015 108,32 108,69 99,05
2016 102,00 102,12 100,00
2017 73,93 74,58 63,52
2018 94,62 95,27 82,36
2019 99,40 100,21 81,54
2020 102,06 102,34 94,60
Sơ bộ 2021 106,13 106,36 99,45
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT