Tài chính, ngân sách và giá cả 8 tháng năm 2022

Tài chính, ngân sách và giá cả 8 tháng năm 2022 trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:

%

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT