Nông - lâm nghiệp và thủy sản 8 tháng năm 2022

Nông - lâm nghiệp và thủy sản 8 tháng năm 2022 trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT