Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2022
Đăng ngày 04-07-2022 21:39

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT