Số nhân lực y tế do địa phương quản lý
Đăng ngày 15-11-2021 15:39

Tổng số nhân lực ngành y năm là 8.829 người, trong đó nhiều nhất là điều dưỡng với 3.067 người; bác sĩ là 2.141 người. Tổng số nhân lực ngành dược là 555 người, trong đó nhiều nhất là dược tá với 324 người.

Số nhân lực y tế do địa phương quản lý (ĐVT: người)

  2016 2017 2018 2019 Sơ bộ 2020
Nhân lực ngành y           6.001           7.425           8.018           8.512           8.829
Bác sĩ            1.241            1.537            1.802            2.025            2.141
Y sĩ               348               337               314               284               230
Điều dưỡng            1.690            2.453            2.754            2.941            3.067
Hộ sinh               448               584               575               596               616
Kỹ thuật viên Y               527               750               791               867               862
Khác (lương y, hộ lý)            1.747            1.764            1.782            1.799            1.913
Nhân lực ngành dược              382              465              514              541              555
Dược sĩ                 76               169               147               188               227
Dược sĩ cao đẳng, trung cấp               284               292               363               348               324
Dược tá                 22                  4                  4                  5                  4
Kỹ thuật viên dược          
Khác            
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT