Chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng năm 2021
Đăng ngày 30-11-2021 15:37

Chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng năm 2021 trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT