Số trường học, lớp/nhóm trẻ và phòng học mầm non 
Đăng ngày 15-11-2021 15:30

Năm học 2020-2021, toàn thành phố có: 206 trường mầm non, trong đó có 71 trường công lập và 135 trường ngoài công lập; 3.024 lớp/nhóm trẻ, trong đó có 942 lớp/nhóm trẻ công lập và 2.082 lớp/nhóm trẻ ngoài công lập; 2.546 phòng học mầm non, trong đó có 919 phòng học mầm non công lập và 1.627 phòng học mầm non ngoài công lập.

Số trường học, lớp/nhóm trẻ và phòng học mầm non
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Sơ bộ 2020-2021
Số trường học (trường)                      184                     199                      209                 208                206
Công lập                              68                              67                                71                               71                              71
Ngoài công lập                            116                             132                              138                             137                             135
Số lớp/nhóm trẻ (lớp/nhóm)                         2.974                         2.876                          2.841                         3.059                         3.024
Công lập                            826                             835                              908                             926                             942
Ngoài công lập                         2.148                          2.041                           1.933                          2.133                          2.082
Số phòng học (phòng)                         2.794                         3.110                          2.916                         3.039                         2.546
Công lập                            866                             899                              912                             914                             919
Ngoài công lập                         1.928                          2.211                           2.004                          2.125                          1.627
Chỉ số phát triển (Năm trước=100)-%
Số trường học 101,10 108,15 99,52 99,52 99,04
Công lập 101,49 98,53 100,00 100,00 100,00
Ngoài công lập 100,87 113,97 99,28 105,80 98,54
Số lớp/nhóm trẻ 118,11 96,69 107,67 106,67 98,86
Công lập 104,16 101,09 101,98 101,98 101,73
Ngoài công lập 124,52 95,00 110,35 110,35 97,61
Số phòng học 106,44 111,31 104,22 110,15 83,78
Công lập 106,13 103,81 100,22 112,94 100,55
Ngoài công lập 106,58 114,68 106,04 108,88 76,56
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT