Doanh thu công nghệ thông tin
Đăng ngày 15-11-2021 15:30

Năm 2020, tổng doanh thu công nghệ thông tin là 2.526.315 triệu đồng. Trong đó, doanh thu sản xuất phần mềm là 325.711 triệu đồng; doanh thu lập trình máy vi tính là 2.094.348 triệu đồng; doanh thu quản trị hệ thống máy tính là 35.808 triệu đồng; doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin khác là 70.448 triệu đồng.

Doanh thu công nghệ thông tin
(ĐVT: triệu đồng)

  2016 2017 2018 2019 Sơ bộ 2020
TỔNG SỐ 1.344.184 1.582.092 1.690.039 2.441.592       2.526.315
Phân theo loại dịch vụ cung cấp          
Sản xuất phần mềm                 55.374              148.943              173.692              365.241          325.711
Lập trình máy vi tính            1.247.339           1.354.880           1.413.499           1.972.167       2.094.348
Quản trị hệ thống máy tính                 32.341                64.921                34.096                34.607            35.808
Dịch vụ công nghệ thông tin khác                   9.130                13.348                68.752                69.577            70.448
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT