Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet
Đăng ngày 15-11-2021 15:30

Năm 2020, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet là 83,71%. Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet ở thành thị là 87,32%; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet ở nông thôn là 59,03%.

Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet
(ĐTV: %)
  TỔNG SỐ Phân theo thành thị, nông thôn
Thành thị Nông thôn
2015 72,28 72,64 55,60
2016 73,06 73,37 64,94
2017 75,63 75,85 66,18
2018 75,65 77,59 67,24
2019 79,46 83,19 54,12
Sơ bộ 2020 83,71 87,32 59,03
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT