Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động và Internet
Đăng ngày 15-11-2021 15:30

Năm 2020, tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động và Internet là 85,14%. Trong đó, tỷ lệ người sử dụng điện thoại đi dộng ở thành thị là 77,84% và ở nông thôn là 83,71%. Tỷ lệ người sử dụng Internet ở thành thị là 87,32% và ở nông thôn là 59,03%. 

Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động và Internet
(ĐVT: %)
  2016 2017 2018 2019 Sơ bộ 2020
Tỷ lệ người sử dụng điện thoại đi động 87,72 96,57 90,63 83,78 85,14
Phân theo thành thị, nông thôn          
Thành thị 95,70 97,79 91,78 84,84 86,21
Nông thôn 34,03 88,32 82,86 76,61 77,84
Tỷ lệ người sử dụng Internet 77,63 83,49 79,43 79,46 83,71
Phân theo thành thị, nông thôn          
Thành thị 86,13 88,01 82,60 83,19 87,32
Nông thôn 20,42 52,99 58,01 54,12 59,03
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT