Số thuê bao Internet
Đăng ngày 15-11-2021 15:30, Lượt xem: 65

Năm 2020, tổng số thuê bao Internet là 1.416.131 thuê bao. Trong đó, số thuê bao Internet di động là 1.151.541 thuê bao, số thuê bao Internet cố định là 264.590 thuê bao. 

Số thuê bao Internet
  TỔNG SỐ CHIA RA
DI ĐỘNG CỐ ĐỊNH
Thuê bao
2015               564.970              416.078               148.892
2016               700.860              480.157               220.703
2017            1.057.191              873.618               201.573
2018            1.247.637           1.004.061               243.576
2019            1.332.507           1.087.448               245.059
Sơ bộ 2020            1.416.131           1.151.541               264.590
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2015 123,02 130,75 105,58
2016 124,05 115,40 148,23
2017 153,41 181,94 91,33
2018 116,04 114,93 120,84
2019 106,80 108,30 100,61
Sơ bộ 2020                 106,28                105,89                 107,97
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT