Số thuê bao điện thoại
Đăng ngày 15-11-2021 15:30

Năm 2020, tổng số thuê bao điện thoại là 1.858.602, trong đó, thuê bao di động là 1.532.914 thuê bao và thuê bao cố định là 52.688 thuê bao.

Số thuê bao điện thoại
  TỔNG SỐ CHIA RA
DI ĐỘNG CỐ ĐỊNH
Thuê bao
2015 2.190.557 2.059.986 130.571
2016 2.234.330 2.103.759 130.571
2017 1.651.900 2.568.966 82.934
2018 1.563.023 2.494.721 68.302
2019 1.553.598 1.497.902 55.696
Sơ bộ 2020 1.858.602 1.532.914 52.688
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2015 108,32 108,69 99,05
2016 102,00 102,12 100,00
2017 73,93 74,58 63,52
2018 94,62 95,27 82,36
2019 99,40 100,21 81,54
Sơ bộ 2020 102 102 95
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT