Khối lượng hàng hóa luân chuyển phân theo loại hình kinh tế và loại hình vận tải
Đăng ngày 15-11-2021 15:30

Năm 2020, tổng khối lượng hàng hóa luân chuyển là 3.960.048 nghìn tấn.km. Phân theo loại hình kinh tế, kinh tế ngoài Nhà nước có khối lượng hàng hóa luân chuyển cao nhất với 3.918.152 nghìn tấn.km; Phân theo ngành vận tải, vận tải đường bộ có khối lượng hàng hóa luân chuyển cao nhất với 3.708.235 nghìn tấn.km.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển phân theo loại hình kinh tế và loại hình vận tải

  2016 2017 2018 2019  Sơ bộ 2020
Nghìn tấn.km
TỔNG SỐ       3.248.308         3.569.108      3.370.427      4.117.759      3.960.048
Phân theo loại hình kinh tế          
Nhà nước           31.566             39.036          42.839          43.822           40.487
Ngoài nhà nước      3.214.092        3.528.764     3.686.015     4.072.500      3.918.152
Tập thể            24.693              29.411           30.724           33.943           32.643
Tư nhân       3.152.450         3.459.583      3.636.869      4.018.348      3.865.249
Cá thể            36.949              39.770           18.422           20.209           20.260
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài             2.650               1.308            1.573            1.437             1.409
Phân theo ngành vận tải          
Đường bộ       2.855.915         3.367.675      3.489.739      3.855.556      3.708.235
Đường sông                       72      
Đường biển          392.333            201.361         240.688         262.203         251.813
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%
TỔNG SỐ  104,78 109,88 104,52 110,38 96,17
Phân theo loại hình kinh tế          
Nhà nước 13,26 123,66 109,74 102,30 92,39
Ngoài nhà nước 112,55 109,79 104,46 110,49 96,21
Tập thể 51,48 119,11 104,46 110,48 96,17
Tư nhân 113,70 109,74 105,12 110,49 96,19
Cá thể 105,06 107,64 46,32 109,70 100,25
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 42,57 49,36 120,26 91,34 98,05
Phân theo ngành vận tải          
Đường bộ 99,80 117,92 103,62 110,48 96,18
Đường sông          
Đường biển 164,64 51,32 119,53 108,94 96,04
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT