Số lượt hành khách luân chuyển phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành vận tải
Đăng ngày 15-11-2021 15:30

Năm 2020, số lượt hành khách luân chuyển là 902.454 nghìn người.km. Phân theo loại hình kinh tế, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước có số lượt hành khách luân chuyển cao nhất với 899.975 nghìn người.km; Phân theo ngành vận tải, vận chuyển đường bộ có số lượt hành khách luân chuyển cao nhất với 902.109 nghìn người.km.

Số lượt hành khách luân chuyển phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành vận tải
  2016 2017 2018 2019  Sơ bộ 2020 
Nghìn người.km
TỔNG SỐ       1.334.369       1.462.804        1.630.448        1.755.790                  902.454
Phân theo loại hình kinh tế          
Nhà nước               2.608              2.595              2.760                      1.512
Ngoài nhà nước     1.333.969      1.459.706       1.625.992       1.751.050                  899.975
Tập thể           28.592            32.107             41.183             44.350                    22.914
Tư nhân      1.254.007       1.369.534        1.540.519        1.657.145                  851.110
Cá thể           51.370            58.065             44.290             49.555                    25.951
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài               400                490              1.861              1.980                         967
Phân theo ngành vận tải          
Đường bộ      1.333.556       1.460.363        1.629.408        1.754.588                  902.109
Đường sông                813              2.441               1.040               1.202                         345
Đường biển          
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
TỔNG SỐ  117,08 109,63 111,46 107,71                      51,39
Phân theo loại hình kinh tế          
Nhà nước     99,50 106,36                      54,78
Ngoài nhà nước 117,09 109,43 111,39 107,69                      51,40
Tập thể 68,08 112,30 128,27 107,69                      51,67
Tư nhân 122,76 109,21 112,48 107,57                      51,36
Cá thể 67,82 113,03 76,28 111,89                      52,37
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 87,72 122,50 379,80 106,39                      48,84
Phân theo ngành vận tải          
Đường bộ 117,03 109,51 111,58 107,68                      51,41
Đường sông 414,80 300,25 42,61 115,58                      28,70
Đường biển          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT