Thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương trong khu vực Nhà nước phân theo ngành kinh tế
Đăng ngày 30-09-2021 09:22

Năm 2020, tổng thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương trong khu vực Nhà nước là 7.479 nghìn đồng/Người/tháng. Trong đó, nhóm Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương trong khu vực Nhà nước cao nhất với 10.615 nghìn đồng/Người/tháng; nhóm Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ có thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương trong khu vực Nhà nước thấp nhất với  5.796 nghìn đồng/Người/tháng. Cụ thể như sau:

Thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương trong khu vực nhà nước phân theo ngành kinh tế (ĐVT: Nghìn đồng/Người/tháng )
  2016 2017 2018 2019 2020
Tổng số 6.888 7.416 7.632 8.735 7.479
Phân theo nghề nghiệp          
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản                   2.900             15.000  
Khai khoáng                  6.099               5.000    
Công nghiệp chế biến, chế tạo               5.431               7.952               7.629               9.205                   8.194
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,
hơi nước và điều hòa không khí
              8.409               9.315               9.636             10.566                   8.743
Cung cấp nước               7.209               9.484               7.420               6.618                   7.500
Xây dựng               8.941             11.348             10.436               8.730                   6.277
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có
động cơ khác
              8.530               8.875               8.471             10.366                   6.739
Vận tải, kho bãi               7.774               7.924               8.857             11.290                   7.962
Dịch vụ lưu trú và ăn uống               6.406               9.613               8.660               6.919                   8.680
Thông tin và truyền thông                8.726               8.811               9.000             12.568                   9.545
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm               7.675             11.073             10.886             11.927                 10.615
Hoạt động kinh doanh bất động sản                2.615               3.254               4.365               5.477  
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ             10.012               7.877               7.910               7.230                   6.698
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ               5.401               5.741               6.090               7.945                   5.796
Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội;
quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo
xã hội bắt buộc 
              6.644               6.672               7.341               9.141                   7.119
Giáo dục và đào tạo               6.637               6.645               6.603               7.542                   7.200
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội               7.104               7.298               8.142               7.844                   7.069
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí               4.725               6.563               6.117               6.847                   6.821
Hoạt động dịch vụ khác               5.900               4.907               3.374               7.000  
Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình,
sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng
của hộ gia đình
              1.200        
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế          
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT