Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo nhóm tuổi
Đăng ngày 30-09-2021 09:22

Năm 2020, tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi là 3,32%. Trong đó, ỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi 15-24 là 5,76%; tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi 25-49 là 3,17%; tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi 50+ là 2,20%. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo nhóm tuổi (ĐVT: % )
  Tổng số Phân theo nhóm tuổi
15-24 25-49 50+
2010 2,12 2,70 1,82 3,35
2011 4,67 2,53 1,21 0,77
2012 1,57 4,51 1,13 1,35
2013 2,35 4,54 1,96 2,28
2014 1,76 4,44 1,46 0,65
2015 0,71 1,65 0,61 0,28
2016 0,55 1,70 0,35 0,42
2017 0,51 1,08 0,44 0,31
2018 0,54 1,28 0,40 0,57
2019 0,52 1,64 0,32 0,40
Sơ bộ 2020 3,32 5,76 3,17 2,20

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT