Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
Đăng ngày 30-09-2021 09:23

Năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi là 9,41%. Phân theo giới tính, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động nam trong độ tuổi là 8,66%; tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động nữ trong độ tuổi là 10,27%. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng trong độ tuổi phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn (ĐVT : % )
  Tổng số Phân theo giới tính Phân theo thành thi, nông thôn
Nam  Nữ Thành Thị Nông Thôn
2010 6,49 7,04 5,91 6,70 5,17
2011 4,67 3,90 5,54 5,12 1,72
2012 5,30 4,85 5,78 5,62 3,23
2013 3,84 3,84 3,84 4,12 2,06
2014 3,76 3,15 4,44 3,93 2,69
2015 4,70 5,24 4,10 4,89 3,54
2016 4,50 5,10 3,83 4,74 2,82
2017 3,96 4,14 3,75 4,16 2,63
2018 4,32 3,71 5,00 4,66 2,24
2019 3,55 3,66 3,42 3,37 4,73
Sơ bộ 2020 9,41 8,66 10,27 10,09 5,42
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT