Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển Kinh tế - Xã hội đến năm 2025
Đăng ngày 12-10-2020 08:22

Theo chỉ tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021-2025 tăng 9-10%/năm (dịch vụ tăng 8,5-9,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 11-11,5%; nông, nghiệp tăng 2-3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11-11,5%/năm). Đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% và không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn đa chiều của thành phố. Đồng thời, trên 90% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn; duy trì 100% nước thải công nghiệp được thu gom và xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải; chỉ số chất lượng không khí (AQI) < 100.

a) Về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021-2025 tăng 9-10%/năm (dịch vụ tăng 8,5-9,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 11-11,5%; nông, nghiệp tăng 2-3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11-11,5%/năm).

- GRDP bình quân đầu người đạt 5.000-5.500 USD.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Dịch vụ 63-65%; công nghiệp - xây dựng 23-25%; nông nghiệp 1-2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 11-12%.

- Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tăng 9-10%/năm với tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 ước đạt 260-270 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước ước đạt 53-60 nghìn tỷ đồng, chiếm 20-22%.

- Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 7-10%/năm.

b) Về xã hội

- Tỷ lệ tăng dân số bình quân 2,4%/năm, tỷ lệ tăng tự nhiên giữ mức 1,0-1,2%.

- Đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%.

- Đến cuối năm 2025, không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn đa chiều của thành phố.

- Duy trì 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 99%.

- Đến cuối năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có ít nhất 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

c) Về môi trường

- Duy trì tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%.

- Đến năm 2025, trên 90% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn; duy trì 100% nước thải công nghiệp được thu gom và xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải; chỉ số chất lượng không khí (AQI) < 100.

- 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý hợp vệ sinh; 15% chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng, tái chế; 100% phường, xã tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình; 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn.

- 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn.

- Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 47%.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT