Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp thành phố thực hiện giai đoạn 2021-2025
Đăng ngày 23-12-2020 09:39, Lượt xem: 272

Với mục tiêu bảo tồn một số nguồn gen quý, hiếm, có giá trị kinh tế và khoa học, góp phần giữ gìn tính đa dạng, phong phú của các hệ sinh thái và tăng cường năng lực quản lý của hệ thống khai thác và bảo vê nguồn gen địa phương, UBND thành phố đã ban hành đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp thành phố thực hiện giai đoạn 2021-2025.

Đề án đặt ra mục tiêu xây dựng được cơ sở dữ liệu các nguồn gen thuộc đối tượng bảo tồn của thành phố. Giai đoạn 2021-2025 tập trung bảo tồn được tối thiểu 80 nguồn gen. Đồng thời nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen: thu thập, lưu giữ an toàn nguồn gen trong danh mục nguồn gen bảo tồn thuộc Đề án này; Thực hiện bảo tồn tại chỗ hoặc bảo tồn chuyển chỗ phù hơp với từng đối tượng nguồn gen; Đánh giá, tư liệu hóa nguồn gen bảo tồn; Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen của thành phố Đà Nẵng; Cập nhật thông tin nguồn gen vào hệ thống cơ sở dữ liệu gen quốc gia; Khai thác và sử dụng bền vững nguồn gen có giá trị ứng dụng.

Cùng với đó, thực hiện đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao nghiệp vụ quản lý về bảo tồn, lưu giữ nguồn gen thông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quỹ gen và nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý và cán bộ nghiên cứu trong hoạt động bảo tồn nguồn gen.

Tổng kinh phí thực hiện đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp thành phố thực hiện giai đoạn 2021-2025 cho 5 năm dự kiến khoảng 10,5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến 2 tỷ đồng, kinh phí từ ngân sách thành phố và nguồn khác dự kiến 8,5 tỷ đồng.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án này.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác