Đề án Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Đăng ngày 24-12-2020 09:39, Lượt xem: 412

Với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành một trung tâm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia khu vực miền Trung - Tây Nguyên mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, một thành phố hiện đại, phát triển và thịnh vượng, đến năm 2045, xây dựng Đà Nằng trở thành một trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á, UBND thành phố đã ban hành đề án Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo đó, đề án xây dựng một số cơ chế chính sách nhằm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được ưu tiên nhận tài trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, tham quan, học tập, kết nối cung cầu của các Bộ ngành liên quan; được ưu tiên tham gia giai đoạn ươm tạo, được xem xét, cấp vốn không quá 30% từ quỹ đầu tư của tổ chức tài chính nhà nước cùng với các quỹ đầu tư tư nhân khác; các chuyên gia, các tài năng khởi nghiệp từ nước ngoài được hỗ trợ chỗ làm việc theo chương trình thu hút tài năng do cấp thẩm quyên phê duyệt; các cá nhân, nhóm cá nhân được tham gia ươm tạo và tăng tốc theo các chương trinh được phê duyệt hàng năm được xem xét cung cấp chỗ làm việc miễn phí; Được xem xét bố trí văn phòng làm việc và hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định và các phương tiện khác không quá 02 năm.

Đổi với tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông, thành phố khuyến khích các viện, trường thành lập quỹ đầu tư theo cơ chế hợp tác công tư cho chương trình tạo lập các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nhà trường; Được xem xét hỗ trợ chi phí thành lập cho các trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, các cơ sở ươm tạo tại các trường đại học; Khuyến khích việc đầu tư các không gian ươm tạo, không gian làm việc chung, tận dụng các hạ tầng sẵn có để đầu tư; Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp được ưu tiên bố trí nguồn lực chuyên trách cho hoạt động, mặt bằng cho hoạt động, được uu tiên tiếp nhận các tài trợ phi chính phủ và hợp tác với tư nhân, nhà nước.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan xây dựng phương án thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng; Phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất những nội dung cơ chế chính sách thí điểm ưu đãi và hỗ trợ tổ chức, cá nhân có dự án, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào Nghị định của Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu nội dung và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động của Đề án theo quy định hiện hành, đồng thời lồng ghép các cơ chế chính sách thí điểm, đặc thù thuộc thẩm quyền của Chính phủ vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 về việc quy định một số cơ chế đặc thù, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng để Chính phủ xem xét thông qua.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng phương án thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và thẩm định, trình UBND thành phố ban hành quyết định thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng nội dung cơ chế chính sách thí điểm ưu đãi và hỗ trợ tổ chức, cá nhân có dự án, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác