Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 23-12-2020 02:33, Lượt xem: 74

Nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, UBND thành phố đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,

Để triển khai thực hiện Luật THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP năm 2020 của Chính phủ có hiệu quả, UBND thành phố Đà Nẵng tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu sau:

- Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước: thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; đảm bảo chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được HĐND thành phố thông qua. Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập triển khai tích cực, hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiep công lập theo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh. Phấn đấu tăng dần mức độ tự chủ về tài chính hàng năm phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 15 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chinh phủ Tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công: Triển khai kịp thời và có hiệu quả các văn bản hướng dẫn Luật; tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm các quy định về Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn luật.

- Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu: Tập trung nguồn lực thực hiện để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dụng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu đã được phê duyệt.

- Trong quản lý, sử dụng tài sản công: Tiếp tục triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dung tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công.

- Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên: Tiếp tục tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật.

- Trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: Đẩy mạnh rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và đổi mới cơ chế hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước

- Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp: Thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.

UBND giao Thủ trưởng các Sở, ban ngành, hội đoàn thể, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch THTK, CLP năm 2020 của ngành, địa phương mình; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch THTK CLP của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các quận, huyện nghiêm túc quán triệt các nội dung sau:

- Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình; trách nhiệm trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí;

- Tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK CLP năm 2020; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý;

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình này. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện công tác THTK, CLP trên địa bàn thành phố báo cáo UBND thành phố theo quy định.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác