Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Đăng ngày 09-01-2023 14:29

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 24/UBND-CATP ngày 4-1-2023 đề nghị các sở, ban, ngành chức năng, UBND các quận, huyện đẩy mạnh triển khai Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 30-11-2022 và Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 8-12-2022 của Văn phòng Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP).

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng, UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ đã quá hạn và nguy cơ quá hạn theo văn bản số 7481/VPCP-KSTT ngày 3-11-2022 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 6724/UBND-CATP ngày 6-12-2022. Khẩn trương khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, báo cáo thực chất số liệu, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06/CP trong năm 2022 theo công văn số 7025/UBND-CATP ngày 22-12-2022, để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc rà soát, thu thập, kết nối, tích hợp, cập nhật dữ liệu, gắn với cơ chế thiết lập hiệu chỉnh thông tin bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có liên quan. Căn cứ hướng dẫn của Bộ chủ quản, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trên toàn quốc, phối hợp Công an thành phố nghiên cứu, triển khai tích hợp Giấy phép lái xe trên VNelD.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)” kết nối, liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia; phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công an thành phố, Văn phòng UBND và các cơ quan liên quan nghiên cứu làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý đất đai, nhà ở, giao dịch bất động sản... và việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến đất đai, nhà ở theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an thành phố, Bưu điện Đà Nẵng rà soát toàn bộ các hệ thống bản đồ hành chính, thống nhất lựa chọn công nghệ bản đồ số phục vụ cho việc xây dựng, cập nhật, quản lý dữ liệu địa chỉ số về đất đai và nhà ở, trên cơ sở tận dụng các hạ tầng, dữ liệu đã có.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm khẩn trương cập nhật, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu An sinh xã hội (người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em...) kết nối với Phần mềm Dịch vụ công liên thông để triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng, Công an thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai chi trả qua tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tải khoản mobile money và các hình thức hợp pháp khác.

UBND thành phố giao Sở Y tế cập nhật dữ liệu thông tin y tế vào cơ sở dữ liệu ngành y tế để kết nối với phần mềm Dịch vụ công liên thông phục vụ triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông. Tổ chức thống kê, rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu về y sĩ, bác sĩ, bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc, giường bệnh, trang thiết bị y tế… vào cơ sở dữ liệu ngành y tế, kết nối, xác thực dữ liệu y tế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện rà soát, đối chiếu, cập nhật, làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm chính xác, đúng quy định. Hướng dẫn các cơ sở y tế cập nhật dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo quy định tại Quyết định số 3074/QĐ-BYT ngày 11-11-2022. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kết nối, chia sẻ dữ liệu giấy chứng nhận sức khỏe để phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Sở Công thương căn cứ theo văn bản chỉ đạo của Bộ Công thương, có nhiệm vụ thúc đẩy các sàn giao dịch thương mại điện tử ứng dụng tài khoản định đanh điện tử, căn cước công dân gắn chip để xác thực cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử; thực hiện giao kết hợp đồng điện tử; phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài chính thành phố kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu về hợp đồng điện tử để phục vụ việc thu, truy thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử.

Sở Tài chính căn cứ theo Thông tư của Bộ Tài chính ban hành, triển khai quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền theo trình tự, thủ tục rút gọn, trong đó cho phép tổ chức thu phí, lệ phí được mở tài khoản chuyên thu phí, lệ phí tại tổ chức tín dụng để phục vụ thu phí, lệ phí theo hình thức trực tuyến.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phối hợp với Sở Tài Chính, Văn phòng UBND thành phố căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thí điểm dịch vụ công liên thông đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế trong năm 2022; bảo đảm nguồn lực triển khai chính thức cung cấp dịch vụ công liên thông đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế vào Quý II năm 2023.

Sở Thông tin và truyền thông có trách nhiệm phối hợp Công an thành phố hoàn thiện nâng cấp cơ sở hạ tầng, an toàn an ninh thông tin để thực hiện kết nối chính thức Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06/CP trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở để nâng cao nhận thức cho người dân.

UBND thành phố đề nghị Công an thành phố tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về công tác làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp tục chỉ đạo Công an cấp cơ sở đẩy mạnh việc cấp căn cước công dân gắn chíp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Bộ Công an; nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tham mưu đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác

 
Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Đăng ngày 09-01-2023 14:29

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 24/UBND-CATP ngày 4-1-2023 đề nghị các sở, ban, ngành chức năng, UBND các quận, huyện đẩy mạnh triển khai Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 30-11-2022 và Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 8-12-2022 của Văn phòng Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP).

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng, UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ đã quá hạn và nguy cơ quá hạn theo văn bản số 7481/VPCP-KSTT ngày 3-11-2022 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 6724/UBND-CATP ngày 6-12-2022. Khẩn trương khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, báo cáo thực chất số liệu, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06/CP trong năm 2022 theo công văn số 7025/UBND-CATP ngày 22-12-2022, để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc rà soát, thu thập, kết nối, tích hợp, cập nhật dữ liệu, gắn với cơ chế thiết lập hiệu chỉnh thông tin bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có liên quan. Căn cứ hướng dẫn của Bộ chủ quản, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trên toàn quốc, phối hợp Công an thành phố nghiên cứu, triển khai tích hợp Giấy phép lái xe trên VNelD.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)” kết nối, liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia; phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công an thành phố, Văn phòng UBND và các cơ quan liên quan nghiên cứu làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý đất đai, nhà ở, giao dịch bất động sản... và việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến đất đai, nhà ở theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an thành phố, Bưu điện Đà Nẵng rà soát toàn bộ các hệ thống bản đồ hành chính, thống nhất lựa chọn công nghệ bản đồ số phục vụ cho việc xây dựng, cập nhật, quản lý dữ liệu địa chỉ số về đất đai và nhà ở, trên cơ sở tận dụng các hạ tầng, dữ liệu đã có.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm khẩn trương cập nhật, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu An sinh xã hội (người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em...) kết nối với Phần mềm Dịch vụ công liên thông để triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng, Công an thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai chi trả qua tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tải khoản mobile money và các hình thức hợp pháp khác.

UBND thành phố giao Sở Y tế cập nhật dữ liệu thông tin y tế vào cơ sở dữ liệu ngành y tế để kết nối với phần mềm Dịch vụ công liên thông phục vụ triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông. Tổ chức thống kê, rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu về y sĩ, bác sĩ, bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc, giường bệnh, trang thiết bị y tế… vào cơ sở dữ liệu ngành y tế, kết nối, xác thực dữ liệu y tế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện rà soát, đối chiếu, cập nhật, làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm chính xác, đúng quy định. Hướng dẫn các cơ sở y tế cập nhật dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo quy định tại Quyết định số 3074/QĐ-BYT ngày 11-11-2022. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kết nối, chia sẻ dữ liệu giấy chứng nhận sức khỏe để phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Sở Công thương căn cứ theo văn bản chỉ đạo của Bộ Công thương, có nhiệm vụ thúc đẩy các sàn giao dịch thương mại điện tử ứng dụng tài khoản định đanh điện tử, căn cước công dân gắn chip để xác thực cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử; thực hiện giao kết hợp đồng điện tử; phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài chính thành phố kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu về hợp đồng điện tử để phục vụ việc thu, truy thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử.

Sở Tài chính căn cứ theo Thông tư của Bộ Tài chính ban hành, triển khai quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền theo trình tự, thủ tục rút gọn, trong đó cho phép tổ chức thu phí, lệ phí được mở tài khoản chuyên thu phí, lệ phí tại tổ chức tín dụng để phục vụ thu phí, lệ phí theo hình thức trực tuyến.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phối hợp với Sở Tài Chính, Văn phòng UBND thành phố căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thí điểm dịch vụ công liên thông đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế trong năm 2022; bảo đảm nguồn lực triển khai chính thức cung cấp dịch vụ công liên thông đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế vào Quý II năm 2023.

Sở Thông tin và truyền thông có trách nhiệm phối hợp Công an thành phố hoàn thiện nâng cấp cơ sở hạ tầng, an toàn an ninh thông tin để thực hiện kết nối chính thức Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06/CP trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở để nâng cao nhận thức cho người dân.

UBND thành phố đề nghị Công an thành phố tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về công tác làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp tục chỉ đạo Công an cấp cơ sở đẩy mạnh việc cấp căn cước công dân gắn chíp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Bộ Công an; nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tham mưu đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác