Xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
Đăng ngày 14-02-2022 09:15, Lượt xem: 112

UBND thành phố ban hành công văn triển khai nội dung Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13-12-2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; trình UBND thành phố trong tháng 2.

Ngoài ra, giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã triển khai hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, đôn đốc, thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện đánh giá xác định chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp để làm căn cứ đánh giá hiệu quả chuyển đổi số và có kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số phù hợp.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT