Tin tức - Bầu cử HĐND các cấp và Quốc hội

  • Sớm có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công tác bầu cử cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ bầu cử Đăng ngày 22-01-2021 07:29
  • Chọn những cán bộ xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực Đăng ngày 21-01-2021 20:28