Tin tức - Bầu cử HĐND các cấp và Quốc hội

  • Công tác bầu cử trên địa bàn thành phố cơ bản triển khai đúng tiến độ Đăng ngày 13-04-2021 15:25
  • Liên Chiểu triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng tiến độ Đăng ngày 07-04-2021 11:28
  • 100% cử tri nơi cư trú đồng ý giới thiệu Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ứng cử đại biểu HĐND thành phố khoá X Đăng ngày 07-04-2021 08:11
  • Hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã trước ngày 10-4 Đăng ngày 02-04-2021 09:55
  • Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 2 Đăng ngày 31-03-2021 08:20
  • Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Đăng ngày 20-03-2021 08:56
  • Thành lập 02 Ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và 15 Ban bầu cử HĐND thành phố khóa X tại Đà Nẵng Đăng ngày 16-03-2021 02:05
  • Thống nhất giới thiệu Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X Đăng ngày 09-03-2021 03:04
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với hiệp thương bầu cử Đăng ngày 05-03-2021 09:50
  • Đà Nẵng có 2 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội và 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đăng ngày 03-03-2021 00:53