Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với hiệp thương bầu cử
Đăng ngày 05-03-2021 09:50

Trong quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là tổ chức công tác hiệp thương nhằm lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và được luật hoá thành một quy trình gồm 5 bước khá chặt chẽ.

Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đaị biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên cơ sở dự kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (đối với đại biểu Quốc hội), Thường trực HĐND (đối với đại biểu HĐND) và có sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ đảng cùng cấp. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ra ứng cử.

Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử. Sau đó, Mặt trận Tổ quốc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của những người ứng cử.

Cuối cùng, Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Khi tổ chức các hội nghị hiệp thương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động thực hiện các bước hiệp thương nhằm lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử có liên quan. 

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị thành phố Đà Nẵng và 104 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ lựa chọn, lập danh sách chính thức ít nhất 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị thành phố Đà Nẵng và ít nhất 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026 để cử tri lựa chọn, bầu 6 đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị thành phố Đà Nẵng và 52 đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

PHẠM PHÚ BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT