Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hòa Vang

  • Đơn vị bầu cử số 1
  • Đơn vị bầu cử số 2
  • Đơn vị bầu cử số 3
  • Đơn vị bầu cử số 4
  • Đơn vị bầu cử số 5
  • Đơn vị bầu cử số 6 Đăng ngày 29-04-2021 07:17
  • Đơn vị bầu cử số 7
  • Đơn vị bầu cử số 8