Đơn vị bầu cử số 8

Theo Nghị quyết 42/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang, Đơn vị bầu cử số 8 gồm có xã Hoà Liên và xã Hòa Bắc có 8 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và số đại biểu được bầu là 5 người. Đơn vị bầu cử số 8 gồm các ông, bà: Bùi Nam Dũng, Nguyễn Thị Đào, Lê Thị Thu Hà, Trương Vân Hòa, Trần Thị Kim, Nguyễn Thị Lan, Trương Tấn Mạnh, Trần Quang Vinh. Dưới đây là tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 8.

1. BÙI NAM DŨNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

2. NGUYỄN THỊ ĐÀO

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

3. LÊ THỊ THU HÀ

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

4. TRƯƠNG VÂN HÒA

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

5. TRẦN THỊ KIM

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

6. NGUYỄN THỊ LAN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

7. TRƯƠNG TẤN MẠNH

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

8. TRẦN QUANG VINH

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT