Đơn vị bầu cử số 7

Theo Nghị quyết 42/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang, Đơn vị bầu cử số 7 gồm có xã Hoà Nhơn và xã Hòa Ninh, có 8 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và số đại biểu được bầu là 5 người. Đơn vị bầu cử số 7 gồm các ông, bà: Trần Vĩnh An, Võ Thị Thu Hường, Huỳnh Thị A Ly, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Thành, Võ Thị Kim Thoa, Lê Đức Trí, Nguyễn Thị Xuân. Dưới đây là tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 7.

1.  TRẦN VĨNH AN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

2. VÕ THỊ THU HƯỜNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

3. HUỲNH THỊ A LY

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

4. NGUYỄN VĂN LÝ

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

5. NGUYỄN VĂN THÀNH

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

6. VÕ THỊ KIM THOA

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

7. LÊ ĐỨC TRÍ

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

8. NGUYỄN THỊ XUÂN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT