Đơn vị bầu cử số 6
Đăng ngày 29-04-2021 07:17

Theo Nghị quyết 42/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang, Đơn vị bầu cử số 6 gồm có xã Hoà Nhơn có 7 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và số đại biểu được bầu là 4 người. Đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Hà Nam, Bùi Hồ Thanh Nhật, Huỳnh Tân, Trần Đình Thanh, Lê Huyền Trâm. Dưới đây là tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 6.

1. NGUYỄN THỊ THANH AN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

2. NGUYỄN TRUNG DŨNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

3. NGUYỄN HÀ NAM

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

4. BÙI HỒ THANH NHẬT

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

5. HUỲNH TÂN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

6. TRẦN ĐÌNH THANH

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

7. LÊ HUYỀN TRÂM

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT