Đơn vị bầu cử số 5

Theo Nghị quyết 42/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang, Đơn vị bầu cử số 5 gồm có xã Hoà Khương và xã Hòa Phú có 7 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và số đại biểu được bầu là 4 người. Đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông, bà:Trần Thị Minh Anh, Nguyễn Ngọc Hải, Trần Thị Một, Phạm Nam Sơn, Nguyễn Thị Dạ Thảo, Đinh Ngọc Thiên, Hồ Thị Ngọc Thuận. Dưới đây là tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 5.

1. TRẦN THỊ MINH ANH

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

2. NGUYỄN NGỌC HẢI

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

3. TRẦN THỊ MỘT

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

4. PHẠM NAM SƠN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

5. NGUYỄN THỊ DẠ THẢO

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

6. ĐINH NGỌC THIÊN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

7. HỒ THỊ NGỌC THUẬN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT