Đơn vị bầu cử số 4

Theo Nghị quyết 42/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang, Đơn vị bầu cử số 4 gồm có xã Hoà Phong có 7 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và số đại biểu được bầu là 4 người. Đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Phan Hoàng Cường, Nguyễn Bá Dưỡng, Nguyễn Kết, Võ Quốc Lộc, Nguyễn Thanh Quảng, Lê Trung Thắng, Lê Huy Vũ. Dưới đây là tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 4.

1. PHẠM HOÀNG CƯỜNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

2. NGUYỄN BÁ DƯỠNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

3. NGUYỄN KẾT

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

4. VÕ QUỐC LỘC

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

5. NGUYỄN THANH QUẢNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

6. LÊ TRUNG THẮNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

7. LÊ HUY VŨ

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT