Đơn vị bầu cử số 3

Theo Nghị quyết 42/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang, Đơn vị bầu cử số 3 gồm có xã Hoà Tiến có 7 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và số đại biểu được bầu là 4 người. Đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Trần Đình Nhơn, Phùng Văn Quang, Ngô Thị Thanh Thảo, Phạm Thị Cúc Thúy, Phạm Thị Xuân Thủy, Trà Đình Thứ, Nguyễn Văn Vân. Dưới đây là tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 3.

1. TRẦN ĐÌNH NHƠN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

2. PHÙNG VĂN QUANG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

3. NGÔ THỊ THANH THẢO

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

4. PHẠM THỊ CÚC THÚY

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

5. PHẠM THỊ XUÂN THỦY

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

6. TRẦN ĐÌNH THỨ

Tiểu sử tóm tắt:

 

Chương trình hành động:

7. NGUYỄN VĂN VÂN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT