Đơn vị bầu cử số 2

Theo Nghị quyết 42/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang, Đơn vị bầu cử số 2 gồm có xã Hoà Châu có 8 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và số đại biểu được bầu là 5. Đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Huỳnh Thị Anh, Nguyễn Bình, Nguyễn Lý Cường (Đại đức Thích Huệ Chân), Nguyễn Thị Sương, Trần Minh Thông, Nguyễn Thị Giang Thủy, Nguyễn Văn Vân. Dưới đây là tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 2.

1. HUỲNH THỊ ANH

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

2. NGUYỄN BÌNH

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

3. NGUYỄN LÝ CƯỜNG (ĐẠI ĐỨC THÍCH HUỆ CHÂN)

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

4. NGUYỄN THỊ SƯƠNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động

5. TRẦN MINH THÔNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

6. NGUYỄN THỊ GIANG THỦY

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

7. NGUYỄN VĂN VÂN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT