Đơn vị bầu cử số 1

Theo Nghị quyết 42/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang, Đơn vị bầu cử số 1 gồm có xã Hoà Phước có 5 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang và số đại biểu được bầu là 3. Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Đinh Thị Thúy Hương, Võ Trần Minh Long, Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Phương Ngân, Nguyễn Thị Ni Ni. Dưới đây là tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 1.

1. ĐINH THI THÚY HƯƠNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

2. VÕ TRẦN MINH LONG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

3. TRẦN VĂN MINH

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

4. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGÂN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

 

5. NGUYỄN THỊ NI NI

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT