Đơn vị bầu cử số 14

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 14 gồm các xã: Hòa Phong, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Khương có 7 người ứng đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 4 người. Đơn vị bầu cử số 14 gồm các ông, bà: Võ Văn Chi, Lê Hồng Cương, Huỳnh Huy Hòa, Lê Hoài Sơn, Ngô Xuân Thắng, Nguyễn Thị Giang Thủy, Cao Thị Huyền Trân. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 14.

1. VÕ VĂN CHI

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

2. LÊ HỒNG CƯƠNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

3. HUỲNH HUY HÒA

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

4. LÊ HOÀI SƠN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

5. NGÔ XUÂN THẮNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

6. NGUYỄN THỊ GIANG THỦY

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

7. CAO THỊ HUYỀN TRÂN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT