Đơn vị bầu cử số 15

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 15 gồm các xã: Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Nhơn, Hòa Phú có 5 người ứng đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 3 người. Đơn vị bầu cử số 15 gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Đào, Phạm Nam Sơn, Huỳnh Bá Thành, Phan Võ Hạnh Thủy, Nguyễn Đình Khánh Vân. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 15.

1. NGUYỄN THỊ ĐÀO

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

2. PHẠM NAM SƠN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

3. HUỲNH BÁ THÀNH

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

4. PHAN VÕ HẠNH THỦY

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

5. NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH VÂN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT