Đơn vị bầu cử số 13

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 13 gồm các phường: Hòa Phát, Hòa An, Hòa Thọ Tây có 5 người ứng đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 3 người. Đơn vị bầu cử số 13 gồm các ông, bà: Trần Thị Thái Hà, Đoàn Xuân Hiếu, Lê Thị Như Hồng, Phan Thị Thúy Linh, Trần Thị Kim Phượng. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 13.

1. TRẦN THỊ THÁI HÀ

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

2. ĐOÀN XUÂN HIẾU

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

3. LÊ THỊ NHƯ HỒNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

4. PHAN THỊ THÚY LINH

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

5. TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT