Đơn vị bầu cử số 12

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 12 gồm các phường: Khuê Trung, Hòa Thọ Đông, Hòa Xuân có 7 người ứng đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 4 người. Đơn vị bầu cử số 12 gồm các ông, bà: Trần Thúy Hiền, Phạm Hữu Hoa, Lê Lãnh, Trần Tuấn Lợi, Nguyễn Thị Anh Thảo, Lương Nguyễn Minh Triết, Đinh Vui. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2021 - Đơn vị số 12.

1. TRẦN THÚY HIỀN

Tiểu sử tóm tắt:


 

Chương trình hành động:

2. PHẠM HỮU KHOA

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

3. LÊ LÃNH

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

4. TRẦN TUẤN LỢI

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

5. NGUYỄN THỊ ANH THẢO

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

6. LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

7. ĐINH VUI

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT