Đơn vị bầu cử số 1

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận: Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và số đại biểu được bầu là 03 người. Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Trần Đình Chung, Trần Chí Cường, Lê Thị Lý, Nguyễn Thị Thùy Thuận, Võ Văn Thưởng. Dưới đây là tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 1.

1. TRẦN ĐÌNH CHUNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:


 

2. TRẦN CHÍ CƯỜNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

3. LÊ THỊ LÝ

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động:

4. NGUYỄN THỊ THÙY THUẬN

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

5. VÕ VĂN THƯỞNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT