Đại biểu Quốc hội

  • Đơn vị bầu cử số 1
  • Đơn vị bầu cử số 2