Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 3329/QĐ-UBND V/v Phê duyệt số hộ dân bổ sung nhận hỗ trợ trong thời gian TP thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 22/10/2021 Quyết định
2 7131/UBND-KSTT V/v thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo UBND TP giao 21/10/2021 Công văn
3 3324/QĐ-UBND V/v thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng 21/10/2021 Quyết định
4 3325/QĐ-UBND V/v thay đổi thành viên và Hội đồng Nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 21/10/2021 Quyết định
5 183/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn TP 21/10/2021 Kế hoạch
6 182/KH-UBND Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV 20/10/2021 Kế hoạch
7 3307/QĐ-UBND V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng 20/10/2021 Quyết định
8 3315/QĐ-UBND V/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng Thẩm định mua hiện vật đối với các bảo tàng công lập thành phố 20/10/2021 Quyết định
9 7085/UBND-SYT V/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đến/về TP từ các địa phương khác 19/10/2021 Công văn
10 3269/QĐ-UBND V/v ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, phiên bản 2.0 18/10/2021 Quyết định