Danh nhân

  • Phan Châu Trinh (1872 - 1926)
  • Ông Ích Đường (1890-1908)
  • Lê Đỉnh (1847 - 1920)
  • Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947)
  • Nguyễn Văn Thoại (1761 - 1829)
  • Lê Thị Dãnh (? - 1968)
  • Nguyễn Duy Hiệu (1847 - 1887)