Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên
Đăng ngày 04-11-2020 09:44

UBND thành phố vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 3-9-2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22-3-2018 của Ban Chấp hành Trung ương “về định hướng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 14-5-2019 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24-8-2018 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Chủ động phối hợp và tham mưu UBND thành phố phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan do các bộ, ngành Trung ương chủ trì thực hiện theo phân công tại Nghị quyết số 124/NQ-CP.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển công nghiệp trong thời kỳ mới; chủ động rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bãi bỏ hoặc thay thế các chính sách thiếu thống nhất giữa Trung ương và thành phố trong lĩnh vực được giao phụ trách có liên quan đến phát triển công nghiệp. Xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên trong việc tham mưu ban hành, thực thi các chính sách trái với định hướng phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên tại Nghị quyết số 23-NQ/TW theo các quy định của Đảng và các quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có trách nhiệm chú trọng nâng cao năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi quản lý phù hợp với những yêu cầu, nhiệm vụ mới vê phát triển công nghiệp trong bối cảnh hội nhập, hiện đại hóa; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan tới phát triển công nghiệp.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ động tham mưu xây dựng chương trình, định hướng, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp phù hợp với các lợi thế cạnh tranh của thành phố trên cơ sở các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Trung ương. Xây dựng Danh mục các sản phẩm công nghiệp chủ lực trên cơ sở tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố và tập trung hỗ trợ có trọng tâm các doanh nghiệp có tiềm năng xây dựng và phát triển thương hiệu của thành phố.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố thành lập Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp thành phố trên cơ sở tổ chức lại, sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiêp công lập hoặc giao bổ sung nhiệm vụ đối với đơn vị sự nghiệp đang có tại địa phương, đóng vai trò hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nâng cao trình độ quản trị và kỹ thuật, công nghệ sản xuất cho các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định của Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư đủ điều kiện được hỗ trợ và thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển của thành phố, kịp thời đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có). Tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí phù hợp trên cơ sở dự toán do các cơ quan, đơn vị liên quan lập để triển khai các chính sách, chương trình phát triển công nghiệp tại thành phố, đặc biệt là hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong quá trình tham mưu các thủ tục cấp phép đầu tư không quy định các điều kiện hạn chế đầu tư trái với Nghị quyết số 23- NQ/TW về định hướng phát triển một số ngành công nghiệp ưu tiên như dệt may, da giày, cơ khí, ô tô... Giao Quỹ Đầu tư phát triển thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện cơ chế cho vay từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển thành phố theo hướng mở rộng đối tượng lĩnh vực cho vay, tạo điều kiện thuận lợi và nâng hạn mức vay đối với các doanh nghiệp, dự án trong các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng, gồm: công nghiệp công nghệ cao, điện tử-viễn thông, cơ khí trọng điểm, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực sản xuất thân thiện môi trường.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý 

Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp lớn, đặc biệt là các dự án trong các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên của thành phố, nhằm thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, giải quyết việc làm và đảm bảo tăng trường bền vững cho nền kinh tế thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với Cục Hải quan thành phố và các sở, ban, ngành liên quan trong việc tăng cường quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ công nghiệp đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Sở Tài nguyên và Môi truờng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố xử lý nghiêm, dứt điểm các dự án công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị báo chí, truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quảng bá, tuyên truyền sâu rộng các hoạt động phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút sự quan tâm và thay đổi, nâng cao nhận thức của đông đảo cộng đồng xã hội về phát triển công nghiệp.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác