Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Đăng ngày 14-05-2022 09:35

Ngày 12-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 93/KH-UBND về triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, đối tượng và điều kiện hỗ trợ, mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả, hồ sơ đề nghị hỗ trợ... thực hiện theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND thành phố phối hợp UBMTTQVN thành phố, Liên đoàn lao động thành phố giám sát quá trình thực hiện hỗ trợ. Phối hợp tuyên truyền các chính sách được quy định đến người lao động, doanh nghiệp, nhất là về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ. 

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp phối hợp Sở Lao dộng Thương binh và Xã hội tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và kế hoạch này đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động trong Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung và các Khu Công nghiệp trên địa bàn, kịp thời giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố rà soát, thống kê các đối tượng doanh nghiệp, người lao dộng làm việc trong Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin cần thiết cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, UBND quận huyện để phục vụ việc xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo nhanh chóng và chính xác.

Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức thực hiện việc xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội, kịp thời phối họp với các đơn vị có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo xác nhận nhanh chóng và chính xác, trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Tiếp nhận kết quả rà soát, thống kê các thông tin cần thiết từ Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, tổ chức công đoàn các cấp để phục vụ trong công tác xác định đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo nhanh chóng và chính xác.

Công an thành phố nắm tình hình liên quan việc triển khai các biện pháp hỗ trợ người lao động, hướng dẫn việc cập nhật kết quả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin người lao động.

Liên đoàn lao động chỉ đạo công đoàn các cấp rà soát, thống kê các đối tượng doanh nghiệp, người lao động làm việc trong Khu công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung và các Khu công nghiệp trên địa bàn đề cung cấp thông tin cho cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố, UBND quận huyện phục vụ công tác xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo nhanh chóng và chính xác.

UBND các quận huyện tổng hợp thông tin cần thiết về các đối tượng doanh nghiệp, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp để phục vụ công tác xác định đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo nhanh chóng và chính xác. 

UBND các quận huyện phối hợp với công an các quận huyện kiểm tra, xác minh thông tin đối tượng được hỗ trợ trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, tránh trùng lặp, lợi dụng chính sách để trục lợi, vi phạm pháp luật. Xem xét, thành lập bộ phận thẩm định, kiểm tra hồ sơ; tổ chúc thẩm định trước khu quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng. Trên cơ sở quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng, UBND các quận huyện lập dự toán kinh phí thực hiện và kinh phí thanh toán phí chuyển khoản cho các đối tượng được hỗ trợ, gửi Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp trình UBND thành phố bổ sung dự toán kinh phí thực hiện.

KIM PHƯỢNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT